بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/06/19

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 4,253 70.96 798 17.65 0 0 0 0
اوراق مشارکت 579 9.66 2,942 65.06 1,762 67.66 0 0
سپرده بانکی 429 7.15 175 3.87 229 8.77 1 0.05
وجه نقد 35 0.59 28 0.62 71 2.72 1,953 87.54
سایر دارایی ها 1,126 18.79 754 16.67 772 29.63 277 12.42
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,663 44.43 659 14.56 0 0 0 0