بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 موسسه خيريه رفاه كودك 600 %60.00
2 علي گشاده فكر 100 %10.00
3 محمد مهدي ناسوتي فرد 100 %10.00
4 كارگزاري سرمايه و دانش 100 %10.00
5 شركت كارگزاري بورس بهگزين (سهامي خاص) 100 %10.00