بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اخبار

عنوان تاریخ درج
انحلال صندوق و فاقد اعتبار بودن گواهی های عادی و ممتاز 1396/10/16
عدم موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با درخواست تمدید دوره فعالیت صندوق 1396/04/19
تغییرات امیدنامه 1396/03/02
تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری رفاه کودک 1396/02/03
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری رفاه کودک 1396/01/19
تایید صورتجلسه مورخ ١١/١٠/١٣٩٥ 1395/12/02
تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری رفاه کودک جهت اصلاح امید نامه صندوق 1395/10/12
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری رفاه کودک مورخ ١١/١٠/١٣٩٥ 1395/10/04
صورت های مالی دوره میانی ٩ ماهه منتهی به ٣٠/٠٧/١٣٩٥ 1395/08/26
تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری رفاه کودک جهت تمدید فعالیت صندوق 1395/08/19
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری رفاه کودک مورخ ١٨/٠٨/١٣٩٥ 1395/08/09
صورت های مالی و گزارش عملکرد دوره میانی ٦ ماهه منتهی به ٣١/٠٤/١٣٩٥(حسابرسی شده) 1395/06/20
صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق نیکوکاری رفاه کودک دوره میانی ٦ ماهه منتهی به ٣١/٠٤/٩٥(حسابرسی نشده) 1395/05/27
آگهی تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری رفاه کودک 1395/04/27
گزارش حسابرسی شده مدیر اجرا منتهي به ٣٠/٠١/١٣٩٥ 1395/04/02
آگهی دعوت به مجمع سالیانه منتهی به ٣٠/١٠/١٣٩٤ 1395/02/24