بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

گزارشات مدیر

عنوان تاریخ درج
گزارش حسابرس در خصوص صرف وجوه دریافتنی مدیر اجرا برای دوره منتهی به 30/01/1396 1396/02/23
گزارش مدیر اجرا منتهی به 30/01/1396 1396/02/18
گزارش حسابرس در خصوص صرف وجوه دریافتی مدیراجرا برای دوره منتهی 30/10/1395 1395/12/15
گزارش صرف تمام منافع پرداختی به مدیر اجرا برای دوره منتهی به 30/10/1395 1395/11/16
گزارش حسابرس در خصوص صرف وجوه دریافتی مدیراجرا برای دوره منتهی 30/07/1395 1395/08/24
گزارش صرف تمام منافع پرداختی به مدیر اجرا برای دوره منتهی به 30/07/1395 1395/08/16
گزارش 1395/05/30