بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

کارگزار صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری رفاه کودک به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری رفاه کودک به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری رفاه کودک

مدیر صندوق سرمایه گذاری

مدیر اجرا

متولی صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری رفاه کودک به همراه توضیحات