بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تاییدیه صورتجلسه انحلال صندوق نیکوکاری رفاه کودک توسط سازمان 1396/10/16
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/02/03 1396/06/12
تاییدیه صورتجلسه 1396-02-03 1396/03/02
تاییدیه صورتجلسه مورخ 03/02/1396 توسط سازمان 1396/02/23
صورتجلسه مجمع مورخ 03/02/1396 1396/02/06
اسامی حاضرین در مجمع13960203 1396/02/03
آگهی دعوت به مجمع مورخ 03/02/1396 1396/01/21
تایید صورتجلسه تمدید دوره فعالیت مورخ 18/08/1395 توسط سازمان 1395/12/17
آگهی تصمیمات مجمع مورخ 11/10/1395 در روزنامه دنیای اقتصاد 1395/12/03
تایید صورتجلسه تغیبر امیدنامه مورخ 11/10/1395 توسط سازمان 1395/12/02
صورتجلسه مجمع تغیبر امیدنامه مورخ 11/10/1395 1395/11/18
صورتجلسه مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ 18/08/1395 1395/10/12
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 11/10/1395 1395/10/11
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 18/08/1395 1395/08/18
صورتجلسه مجمع تغییر ارکان صندوق مورخ 14/10/1394 1395/06/10
آگهی تصمیمات مجمع مورخ 26/02/1395 در روزنامه دنیای اقتصاد 1395/04/27
صورتجلسه مجمع سالانه منتهی به 30/10/1395 1395/02/27
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1395/02/26 1395/02/27
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه مجمع سالانه صندوق منتهی به 30/10/12393 1394/04/08
صورتجلسه مجمع سالانه صندوق منتهی به 30/10/1393 1394/03/26
صورتجلسه مجمع حذف ضامن نقدشوندگی و تصویب اساسنامه و امیدنامه 1393/04/11
صورتجلسه مجمع موسس 29/07/92 1393/03/26