بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت‌های مالی 7 ماه و 19 روزه دوره مالی منتهی به 1396/06/19 1396/08/08
گزارش عملکرد 7 ماه و 19 روزه دوره مالی منتهی به 1396/06/19 1396/08/08
صورت های مالی برای دوره میانی هفت ماهه و نوزده روزه منتهی به 1396/06/19 1396/07/19
گزارش عملکرد برای دوره میانی هفت ماهه و نوزده روزه منتهی به 1396/06/19 1396/07/19
صورت های مالی صندوق نیکوکاری رفاه کودک دوره 6 ماهه منتهی به 1396/04/31 (حسابرسی شده) 1396/06/15
گزارش عملکرد صندوق نیکوکاری رفاه کودک دوره 6 ماهه منتهی به 1396/04/31 (حسابرسی شده) 1396/06/15
صورت مالی دوره میانی شش ماه منتهی به 1396/04/31 صندوق نیکوکاری رفاه کودک(حسابرسی نشده) 1396/05/29
گزارش عملکرد دوره میانی شش ماه منتهی به 1396/04/31 صندوق نیکوکاری رفاه کودک(حسابرسی نشده) 1396/05/29
صورتهای مالی دوره میانی 3 ماهه منتهی به 31/01/1396 (حسابرسی نشده) 1396/02/27
گزارش عملکرد دوره میانی 3 ماهه منتهی به 31/01/1396 (حسابرسی نشده) 1396/02/27
صورتهای مالی سالانه منتهی به 30/10/1395 (حسابرسی شده) 1395/12/11
گزارش عملکرد دوره منتهی به 30/10/1395 (حسابرسی شده) 1395/12/10
صورت های مالی سالانه منتهی به 30/10/1395 (حسابرسی شده) 1395/12/10
صورت های مالی سالانه منتهی به 30/10/1395 (حسابرسی نشده) 1395/11/27
گزارش عملکرد دوره منتهی به 30/10/1395 (حسابرسی نشده) 1395/11/27
گزارش عملکرد دوره میانی 9 ماهه منتهی به 30/07/1395 (حسابرسی نشده) 1395/08/26
صورت های مالی دوره میانی 9 ماهه منتهی به 30/07/1395 (حسابرسی نشده) 1395/08/26
گزارش عملکرد دوره میانی 6 ماهه منتهی به 31/04/1395 (حسابرسی شده) 1395/06/20
صورت های مالی دوره میانی 6 ماهه منتهی به 31/04/1395 (حسابرسی شده) 1395/06/20
گزارش حسابرس در خصوص نحوه صرف وجوه دریافتی مدیراجرا برای دوره منتهی 30/04/1395 1395/05/30
صورت های مالی دوره میانی 6 ماهه منتهی به 31/04/95 (حسابرسی نشده) 1395/05/27
گزارش عملکرد دوره میانی 6 ماهه منتهی به 31/04/95 (حسابرسی نشده) 1395/05/27
گزارش مدیر اجرا برای دوره منتهی به 30/04/1395 1395/05/19
گزارش حسابرس در خصوص نحوه صرف وجوه دریافتی مدیراجرا برای دوره منتهی 30/01/1395 1395/04/02
گزارش مدیر اجرا برای دوره منتهی به 30/01/1395 1395/03/09
صورت های مالی دوره میانی 3 ماهه منتهی به 31/01/1395 حسابرسی نشده 1395/02/28
گزارش عملکرد صندوق برای دوره میانی 3 ماهه منتهی به 31/01/1395 1395/02/28
گزارش عملکرد صندوق نیکوکاری رفاه کودک، دوره منتهی به 1394.10.30 (حسابرسی شده) 1395/01/23
صورت مالی صندوق نیکوکاری رفاه کودک برای دوره منتهی به 1394.10.30 (حسابرسی شده) 1395/01/23
گزارش عملکرد صندوق نیکوکاری رفاه کودک، دوره منتهی به 1394.10.30 (حسابرسی نشده) 1394/11/28
صورت مالی صندوق نیکوکاری رفاه کودک برای دوره منتهی به 1394.10.30 (حسابرسی نشده) 1394/11/28
گزارش عملکرد صندوق نیکوکاری رفاه کودک، دوره منتهی به 1394.07.30 (حسابرسی نشده) 1394/08/27
صورت مالی صندوق نیکوکاری رفاه کودک برای دوره منتهی به 1394.07.30 (حسابرسی نشده) 1394/08/27
صورت مالی و گزارش عملکرد دوره میانی 6 ماهه منتهی به 31/04/1394 ( حسابرسی شده ) 1394/06/28
گزارش نحوه مصرف وجوه پرداختی به مدیر اجرا ( ارائه شده توسط مدیر اجرا ) 1394/06/18
صورت مالی صندوق نیکوکاری رفاه کودک برای دوره منتهی به 1394.04.31 (حسابرسی نشده) 1394/05/27
گزارش عملکرد صندوق نیکوکاری رفاه کودک، دوره منتهی به 1394.04.31 (حسابرسی نشده) 1394/05/27
گزارش عملکرد صندوق نیکوکاری رفاه کودک، دوره منتهی به 1394.01.31 (حسابرسی نشده) 1394/02/30
صورت مالی صندوق نیکوکاری رفاه کودک برای دوره منتهی به 1394.01.31 (حسابرسی نشده) 1394/02/30
صورت مالی صندوق نیکوکاری رفاه کودک برای دوره منتهی به 1393.10.30 (حسابرسی شده) 1393/12/18
گزارش عملکرد صندوق نیکوکاری رفاه کودک، دوره منتهی به 1393.10.30 (حسابرسی شده) 1393/12/18
صورت مالی صندوق نیکوکاری رفاه کودک برای دوره منتهی به 1393.10.30 (حسابرسی نشده) 1393/11/26
گزارش عملکرد صندوق نیکوکاری رفاه کودک، دوره منتهی به 1393.10.30 (حسابرسی نشده) 1393/11/26
صورت های مالی میانی 7 ماهه و 10 روزه منتهی به 1393/07/30 1393/09/02
گزارش عملکرد نه ماهه دوره منتهی به 1393/07/30 1393/09/02
صورت های مالی دوره میانی چهارماه و 10 روزه منتهی به 1393/04/31 حسابرسی شده 1393/06/11
گزارش عملکرد شش ماهه دوره منتهی به 1393/04/31 حسابرسی شده 1393/06/11
گزارش عملکرد 6 ماهه صندوق نیکوکاری رفاه کودک دوره منتهی به 1393/04/31 1393/05/21
صورت های مالی میانی 6 ماهه منتهی به 1393/04/31 1393/05/21
خلاصه عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری رفاه کودک دوره منتهی به 1393/1/31 1393/04/17
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری رفاه کودک دوره منتهی به 1393/1/31 1393/04/17
صورت های مالی دوره میانی منتهی به تاریخ 31 فروردین 1393 1393/04/17